Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie  zaprasza do składania ofert na 2 stanowiska do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu „Animator-Moje Boisko ORLIK 2012” w roku 2017.

W okresie miesiąca liczba udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi 34,5 godziny. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

1.Wymagania niezbędne kandydata:

 • dobry stan zdrowia,
 • nie był karany za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opina,
 • ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy.
 • mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • popularyzacja oraz prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie szkoły i miasta,
 • współpraca przy organizacji imprez, turniejów, mistrzostw sportowych na Boisku Sportowym - Orlik 2012,
 • włączanie innych instytucji i organizacji do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem,
 • współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół miasta Konina w organizacji zajęć sportowych i aktywizacji młodzieży szkolnej,
 • zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych poprzez współpracę przy organizacji zajęć i zawodów sportowych na terenie Boiska sportowego – Orlik 2012,
 •  inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Animator.

3.Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. koncepcja funkcjonowania obiektu, czyli wizję działań, program planowanych działań
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych".

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w terminie
do: 26 maja 2017 roku. Koperty powinny zawierać adnotację: „Animator Orlik-2012 na 2017 rok”.

Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów. Etap pierwszy – wstępna selekcja, Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Dyrektor
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie